Privacy document

 Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
·      zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
·      er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
·      om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
·      voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
·      voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
·      een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen;
·      in het financieel overzicht wat mijn accountant gebruikt voor jaarlijkse aangifte van de belasting en financieel verslag, staat alleen uw achternaam.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. De gegevens in het patiëntendossier blijven (zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist) 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:
•      uw naam, adres en woonplaats;
•      uw geboortedatum;
•      uw BSN nummer;
•      de datum van de behandeling;
•      een korte omschrijving van de behandeling: ‘homeopathisch consult’;
•      de kosten van het consult;
•      uw verzekeraar en het verzekeringsnummer.
 
Als u voor een consult komt, zal ik u vragen dit privacy document te lezen en te ondertekenen. Het getekende exemplaar komt in uw dossier.
 
Gebruik van COOKIES
Ik ontkom er niet aan cookies te gebruiken. Daarom beperk ik het tot het gebruik van functionele cookies (voor het optimaliseren van de website) en analytische cookies (voor het volgen van gedrag van de bezoekers).

Bekijken

T: 0475-85 49 09      M: 06-129 53 894